Informacje

W programie Wiosennego Spotkania Hodowców Szynszyli w Myślenicach, 14-15.04.2018
znalazło się Walne Zebranie Członków, XL Wystawa Szynszyli i Seminarium Szkoleniowe.


I. Walne Zebranie Członków KZHS

Roczne sprawozdanie z prac za 2017 rok złożył prezes Adam Borkowski. Zarząd w głosowaniu jednogłośni uzyskał absolutorium za ubiegły rok.
Po długiej dyskusji (14 dyskutantów) nad przyszłością hodowli sformułowano szereg uchwał i wniosków.

Walne podjęło ważne uchwały i wnioski m.in.:
            1. Zatwierdziło apel do naczelnych władz państwa o utrzymanie hodowli zwierząt futerkowych w tym szynszyli. Apel skierowany został m.in. do Prezydenta RP, Premiera Rządu, Marszałka Sejmu i Senatu Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komisji Rolnictwa Pod apelem podpisali się uczestnicy spotkania. Apel zostanie wręczony Prezydentowi RP Panu Andrzejowi Dudzie w czasie obrad okrągłego stołu w dniu 17.04.2018 przez A. Borkowskiego, prezesa KZHS.

            2. Walne Zebranie Członków uchwaliło AKT SOLIDARNOŚCI Z HODOWCAMI SERBII, którzy walczą o utrzymanie hodowli szynszyli. Dokument został przesłany do Serbii.

            3. Kodeks dobrych praktyk w chowie i hodowli szynszyli fermowych  opracowany przez KZHS obowiązuje wszystkich hodowców Związku.

            4. Ustalono, że w regulaminie wystaw należy sprecyzować kryteria przyznawania tytułów przy równej ilości punktów.

Zebrani zostali poinformowani, że KZHS uzyskał prawo prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń dla osób uprawnionych do zawodowego uśmiercania szynszyli według Rozp. MR i RW z dnia 12.03.2018. Nowe zaświadczenia w miejsce certyfikatu zostały wręczone osobom biorącym udział w szkoleniu.