Cele związku i zasady wstąpienia

Plik do pobrania: Deklaracja Wstąpienia

 1. Reprezentowanie hodowców prowadzących hodowlę i chów szynszyli przed władzami państwowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
 2. Integracja hodowców dla podniesienia rangi hodowli i efektów gospodarczych.
 3. Kreowanie postępu technicznego i technologicznego poprzez opracowywanie i realizowanie programów hodowlanych ( żywieniowych, profilaktyki weterynaryjnej itp.) mających na celu doskonalenie jakościowe i racjonalizację hodowli.
 4. Upowszechnianie wiedzy zawodowej poprzez wydawanie materiałów informacyjnych, biuletynów i organizację szkoleń.
 5. Organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych świadczących usługi na rzecz członków w zakresie doradztwa hodowlanego, żywieniowego, profilaktyki weterynaryjnej, technologii skórowania i przygotowywania skór.
 6. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi  związkami prowadzącymi działalność w zakresie hodowli szynszyli.
 7. Współudział w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska naturalnego przed czynnikami spowodowanymi działalnością hodowlaną oraz programowanie humanitarnych metod chowu szynszyli.
 8. Uczestniczenie w opracowywaniu aktów normatywnych dotyczących  hodowli i chowu szynszyli lub wyrażanie opinii na ww. temat.
 9. Popularyzowanie hodowli szynszyli.

Krajowy Związek realizuje swe cele poprzez:

 1. Organizowanie sympozjów, kursów, szkoleń dla hodowców i wystaw szynszyli.
 2. Współpracę z placówkami naukowymi na terenie kraju.
 3. Współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach działalności podobnych do celów statutowych Krajowego Związku.
 4. Działalność wydawniczą i reklamową.

 

Członkowie

1. Członkami Krajowego Związku są:

 • osoby fizyczne i prawne
 • organizacje zrzeszające hodowców szynszyli
 • inne osoby prawne oraz podmioty gospodarcze, zajmujące się działalnością związaną z hodowlą i chowem szynszyli
 • osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi stowarzyszenia.

2. Członków Krajowego Związku dzieli się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających
 • członków honorowych

 

Członek ma prawo:

 1. brać udział osobiście w głosowaniu na Walnych Zebraniach Krajowego Związku,
 2. korzystać ze świadczeń i pomocy Krajowego Związku w zakresie ustalonym w niniejszym statucie oraz w uchwałach władz Krajowego Związku, podejmowanych w ramach jego statutowej działalności,
 3. brać udział w uchwałach Krajowego Związku podejmowanych w ramach statutowej działalności,
 4. uczestniczyć w zjazdach, szkoleniach, wystawach organizowanych przez Krajowy Związek,
 5. wybierania i bycia wybieranym do organów Krajowego Związku,
 6. zgłaszania do organów Krajowego związku wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.
 7. Do władz Krajowego Związku nie mogą kandydować członkowie, którzy są wybrani do władz innych związków branży szynszylowej.

 

Członek jest zobowiązany:

 • stosować się do postanowień Statutu Krajowego Związku oraz uchwał i zarządzeń podejmowanych
 • i wydawanych przez władze Krajowego Związku w zakresie jego statutowej działalności,
 • brać udział w pracach Krajowego Związku w granicach określonych w niniejszym statucie oraz
 •  w realizacji programów hodowlanych przyjętych przez Walne Zebranie Krajowego Związku,
 • ponosić wszelkie świadczenia w trybie określonym w niniejszym statucie, w tym regularnie opłacać składki członkowskie
 • składać wnioski w zakresie działalności Krajowego Związku.

 

Władzami Krajowego Związku są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Kadencja wszystkich władz Krajowego Związku trwa cztery lata.Informacje
Zapraszamy do zakładki "Informator" w której znajdą Państwo informacje na temat naszego czasopisma.
Zobacz w galerii:
Wiosenne Seminarium i XXX Wystawa Szynszyli 13-04.2013